14/16 HC, Lei Shi takes 40 minutes to fall

leishi1

 

 

Too easy.

 

Prot Warrior PoV