Ra-Den Heroic. T15 World 167

Ra-Den Heroic. T15 World 167

Lei Shen Heroic, World 168! 4

Lei Shen Heroic, World 168!

Dark Animus Heroic, FSY 11/13 HC

Dark Animus Heroic, FSY 11/13 HC

Twin Consorts defeated, FSY10/13 HC 1

Twin Consorts defeated, FSY10/13 HC